声母方案 | 韵母方案 | 声调方案 | 声调小提示 | 怕肉的人 | 百变婆 | 《毛南课文》

发音人谭信概

故事:怕肉的人

 

Jeuhguens

meez

ei

hois

dreuz,

maenz

bai

yan

naih

veex

hois. 

以前

仆人

,

仆人.

从前有一个长工,他到这家来打工。

Maenz

yux

dos

ei

naih

niem

nyruenj

vaixnungx

dreuz.

Bai

veex

兄弟

.

他跟这个人有点儿亲戚关系。去做了

gij

mhee

goeng,

ei

naih

niem

vaixnungx,

maenz

goj

gaemj

gous

naj.

,

兄弟,

.

几年的工。(虽然)与此人有亲戚关系, 但是此人却不认这份人情。

Maenz

yuenj

gaemj

nrak

ei

naih

nax

draiz,

yuenj

nax

nraeng

ciengs

dis

.

他就是不给这个人吃好的。全部是吃的剩

mra,

ciengs

dis

us. 

Meez

vaen

dreuz,

ei

naih

sengj

doz

miz

,

.

,

弟弟

菜、剩饭。有一天,这个人请该老弟

naih

daeng

veex

hois. 

Maenz

ji

suet,

"Vaen

naih

nhau

zas,

daeng

lax

仆人.

,

我们

休息,

聊天

来做工。他说,今天我们休息吧。 来聊

giau

dreuz

veexgiung."

Ei

meez

zienz,

maenz

ji

seerngj

nyaus

ei

fu

做热闹.

,

戏弄

侍者

一会儿天,热闹热闹。这钱人其实想捉弄这个打工的。

naih.

Maenz

ji

suet

naih,

"Naih

nhau

nyauh

giaih,

saek

ei

yux

kyu

.

,

现在

我们

这里,

他说,现在啊,我们在这里的人有的怕

mermx,

saek

ei

yux

kyu

gioengs

mhang cieng,

saek

ei

yux

老虎,

鬼魂,

老虎,有的怕鬼,而有的人却怕

kyu

gioengs

zern

kerj.

Naih

ngz

ji

kyu

draed

naemz?"

saij

doz

fu

.

现在

?

侍者

坏人。那你是怕什么呢?问这个打工

naih.

Doz

fu

naih

suet,

"Yaj,

gij

mhee

naih,

hez

yuenj

nyauh

yan

.

侍者

,

,

,

的。这个打工的说,啊,这几年我在你家

ngz

veexgoeng,

vaen vaen

yuenj

nax

gierng,

gaemj

wojmee

kwais

nanx

dos

工作,

天天

,

认识

做工,天天都喝稀饭,不认得肉和

vaengj

fin

you

yaengh.

Veexyaih

nes,

hez

ji

kyu

nanx

doz

粽子

.

如此

,

粽子是什么样的。所以我就最怕肉和

vaengj

dihyrid

bai.

Saek

vaen

doeg

fin

las,

hez

ji

bai

yru

her

lerd.

粽子

第一

.

,

上面

.

粽子了。有时候下雨我就去集市上逛逛。
Hez

druh

nanx

yuenj

gaemj

dreix.

Druh

de

meez

draed

gioengs

vaengj

.

他们

粽子

我看不得肉的,见到他们有那些粽子

naih

goj

gous

gaemj

dreix.

Zeiz

se

dung

veex

zoeg

lius

gioengs

nanx

.

等到

你们

也看不得。等你们煮熟了这些肥肉,

biz

naih,

soengs

zox

jermz

gas,

hez

dreix

druh

lius,

ji

goj

nguenz

bai.

,

地方

,

,

.

放在那里让我看见了我就觉得头昏,

Gah

hez

kyu

ji

goj

jweix

kyu

nanx

biz

nyhaems

vaengj.

Draed

broeh

所以

粽子.

其它

所以我怕就最怕肉和粽子了。其它的

hez

yuenj

gaemj

kyu.

Se

suet

kyu

mermx,

mermx

hez

daj

biengh

nraeng

.

你们

老虎,

老虎

便 /

我都一概不害怕。 你们说怕老虎?老虎我都可以打

dreix.

Goj

druh

draed

naih

hez

cix

jweix

lweej

bai

las. "

"Oz?"

Ei

.

担心

.

?

得了它。看到这种东西(肉和粽子)我是最怕的了。”“哦?是这样?

fin

draiz

neih.

Maenz

ji

ma

yan

de

ji

neih

las,

"Oz?

.

他们

,

?

个有钱人想。他就回家了,他们回家后就想,哦?

Ei

naih

maenz

kyu

draed

naih?

Gaemj

ngeih

naemz

las. 

Vaen

nou

nhau

?

碍事

.

咱们

这个人他怕这个?那就好办了!哪一天我们去

loengz

maenz,

nyaus

maenz,

zieng

maenz

nguenz

giau

dreuz

veex

nausyeh

戏弄

,

捉弄

,

热闹

捉弄他,愚弄他!让他头昏一次,让我们也热闹

nhau."

Meez

vaen

dreuz,

maenz

ji

jweez

nyauh

doek

guens. 

咱们.

,

准备

.

热闹!有一天,他事先做了些准备:

Baj

nanx

dung

veex

zoeg,

baj

vaengj

duk

dreix

yux

dung

,

粽子

把肉煮熟,又把粽子包好,煮

draizdrih

las,

zox

soeng

niuk

naih

zieng,

xoengs

yru

giengh,

au

draed

妥当

,

房间

,

上面

桌子,

好。放到房间里,放在桌子上面。用一个

gahlaemh

meix diemj

naih

daeng

germx

draed

naih

zox.

Maenz

ji

suet

ei

盖子

竹子

,

用一个竹篾罩把它盖起来。然后他叫来这个

fu

naih

daeng.

Ei

fu

daeng

loen

lius,

maenz

suet

naih,

"Zeiz

侍者

.

侍者

,

,

这个长工。这个长工来到了以后呢,他就这样吩咐:

nhau

bai

soeng

niuk

yraeng

lax,

veex

giung

veex

nausyeh

nhau

咱们

房间

慢慢

,

热闹

热闹

咱们

我们到里屋聊聊吧,我们热闹热闹,好吧?

o."

Draux

soeng

niuk

naih

bai,

maenz

ji

zieng

ei

fu

naih

zih

进入

房间

,

侍者

自己

进到里屋了以后他就留这个打工的自己

nyauh

yen

giengh

naih.

DDe

suet

naih,

"Hoz,

nhe

nraeng

bai

nruk

旁边

桌子

.

他们

,

,

我们

在桌子旁边。他说,啊,我们还想去外边

naih

ywaiz

dreuz.

Zeiz

nhau

yraeng

lax.

ngz

nyauh

giaih

gaj."

阵子

.

咱们

慢慢

.

这里

.

一会儿,我们再慢慢聊。你在这里先等一会儿。
Giau

naih

de

zox

nruk

naih

bai

las. 

de

ji

ngaeb

do

zox,

gwan

他们

.

他们

,

于是他们朝外走去了。他们掩了门,

nruk.

yraeng

zox

bungh

nruk

dojueng

naih

bai,

sernj

diuz

zak

naih.

.

慢慢

窗户

,

绳子

又从外边关起来,沿着窗口外边慢慢地走, 扯住这条绳子。

Drieuz

de

goj

jweez

draed

diuz

zak

naih

zug

nyauh

yru

gerhlaemh

刚才

他们

准备

绳子

上面

盖子

刚才他们准备了这条绳子并且把它系绑在罩子上面。

naih.

Bai

nruk,

de

yraeng

to

diuz

zak

naih

daeng.

Oz,

druh

draed

.

,

他们

慢慢

绳子

.

,

到外面后他们就轻轻地扯这条绳子。哦,看见这

nanx

naih

nyhaems

vaengj.

De

suet

naih,

"Zeiz

nhau

nyinh

粽子.

他们

,

咱们

实在

肉和粽子了!他说,让我们再

yraeng

gaj

duh

buns

vaen,

nhau

yraeng

zox

soeng

naih

bai,

zieng

慢慢

,

咱们

慢慢

,

耐心地等约半天功夫后,再进去。让

maenz

dei

nyauh

soeng

niuk

naih.

E...

zieng

maenz

nguenz

busgoj

draiz,

dei

房间

.

,

,

让他死在房间里。 呃....让他昏倒也好。死 

gaemj

draiz."

Giau

naih

de

to

dreix

druh

las,

de

ji

lerd

das

.

他们

,

他们

不好。现在他们(将盖子)扯上来使它看得见了,就往别处去散步

naih

bai

lax

bai.

Jaenh

dreuz

de

ji

vaenh

ma

yraeng

yued.

阵子

他们

愿意.

去聊天了。得再过一会儿再回来才行。

Bruengh

dojueng

daeng

dromz.

De

yraeng

ngiek

bruengh

dojueng

daeng

dromz

窗口

查看

他们

慢慢

微开

窗口

探看

他们在窗口旁边偷看(他),慢慢拉开窗扇从窗缝儿偷看

maenz.

Dromz

gaemj

druh

ei

zern

naih

giou

bai.

Drieuz

maenz

zuih

.

探看

哪里

.

刚才

他。看不见这个人到哪里去了!刚才他还坐在

yen

gierngh

naih.

Naih

gaemj

druh

giou

bai.

Oz...

De

ji

yraeng

旁边

桌子

.

哪里

.

,

他们

慢慢

桌子旁。现在看不见了,不知到哪里去了!呃....他们就慢慢走

ma

yan

las. 

Kei

soeng

niuk

bai.

Yroej

maenz

gous.

.

房间

.

,

回家了。将房间打开,去看他。
Oz,

druh

maenz

bai

zwis

duizziengz

zueh

mra mrums. 

Ox?

Nhau

neih

dei

lius,

角落

墙壁

软不拉塌

,

咱们

,

看见他在墙角落软不拉塌地坐着,啊?我们以为他死了,

gaemj

dei

naemz?

Yraeng

suen

goz a goz.

Oz?

gous

vaengj

nyhaems

nanx

biz,

.

慢慢

打鼾

( 声音 ).

,

粽子

,

怎么没死啊?还均匀的打着呼噜呢!啊?看那些粽子和肥肉

yuenj

gaemj

druh

giou

bai

waij!

Oz,

dei,

nhau

suet

nyaus

maenz,

哪里

.

,

,

咱们

捉弄

,

全不知到哪里去了!哦,完了!我们还说要捉弄他呢,

maenz

nyaus

nhau!

Baj

vaengj

yuenj

nax

veex

zez

捉弄

咱们

粽子

他倒是捉弄了我们!把粽子都吃完了,

bai.

Nyhaems

nanx

biz

yuenj

nax

liux

lius. 

Ox,

nax

diaengs

lius,

maeknuenz

,

.

,

,

瞌睡

并且肥肉也全吃了了。哦,他吃饱了,还开始打瞌睡了!

daeng.

Maenz

ji

suen

gojgoj

nyauh

yen

duizziengz.

Az,

nhau

.

打鼾

( 声音 )

旁边

墙壁.

,

咱们

就在墙脚边噜呼呼噜地打鼾!啊,我们

diengj

maenz

nyaus

nhau

broehgues. 

Nhau

neih

maenz

ngrangs,

nhau

捉弄

咱们

反而.

咱们

,

咱们

反而被他耍了。 我们以为他傻,我们

nraeng

ngrangs

maenz

bai.

Maenz

ma

veex

hois

nrak

nhau,

.

仆人

咱们,

比他还要傻!他来给我们干活,

nhau

gous

maenz

gaemj

teej.

Giau

naih

nhau

pi-ziz

waij.

咱们

.

咱们

完蛋

.

我们却看不起他。这次我们算完蛋了。

Giau

lernz

nhau

yoengh

veex

hauhnaih

seeus

ji

draux.

Zez

las

咱们

如此

完全

正确.

今后我们再也不要做这样的事情了才好啊。故事讲完了。
 


毛南网导航区
毛南族简介
族群自称
地理位置
语言使用
宗教信仰
饮食习惯
亲属关系
男婚女嫁
主要节日
民间艺术
学校教育
经济特点
建筑风格

Bookmark us Copyright© 2011 Maonan Net. All Rights Reserved. [Webmaster] [Contact us]
设为首页版权所有© 2011 毛南网。 遵从著作权法等有关法规,引用本站内容请予注明。[站长] [联系我们]
网页下载中,请稍候... ...